Rosenholm Ridecenter - selvejet institution i Hornslet
Close
Rosenholm Ridecenter - selvejet institution i Hornslet
Close

VEDTÆGTER

01.

Info

Institutionens navn er ROSENHOLM RIDECENTER, og dens hjemsted er Amaliegårdsvej 54,
8543 Hornslet i Syddjurs Kommune.

02.

Formål

Det er institutionens primære formål at drive institutionen ROSENHOLM RIDECENTER med de
tilhørende arealer til rideaktiviteter for foreninger og kredse i Syddjurs kommune. RIDECENTRET
kan stilles til rådighed for andre aktiviteter arrangeret af andre initiativtagere.

03.

Stemmeret

Alle fremmødte myndige borgere bosiddende i Syddjurs Kommune har stemmeret og kan vælges til
bestyrelsen for institutionen.

04.

Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som skal holdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Ridecentrets virksomhed i det forløbne år (herunder
  fremlæggelse af arbejdsplanen for det følgende år), som sættes til drøftelse og vedtagelse.
 3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag og fastlæggelse af
  kontingent/lejeindtægter.
 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og helst én til to suppleanter.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering ved sociale medier og med fysisk opslag i Ridecenteret og i byen. Dagsordenen sendes samtidig til institutionens brugere.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest fjorten dage før generalforsamlingen skal holdes. Indkomne forslag fremlægges i RIDECENTRET til
gennemsyn senest otte dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes
ved fuldmagt.

Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om ændring
af vedtægter kræver at mindst 2/3 af de myndige fremmødte stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal tilsendes Byrådet til godkendelse efter vedtagelse på generalforsamlingen,
såfremt der efter 3 måneder ikke er modtaget bemærkninger fra Byrådet betragtes
vedtægtsændringerne som godkendte.

05.

Ekstraordinær Generalforsamling

Der kan holdes ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 20 % af de fremmødte på 1. generalforsamling skriftligt meddeler bestyrelsen, at de ønsker
det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår som ved ordinære generalforsamlinger
og skal være ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet.

06.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 4 medlemmer, endvidere kan byrådet i Syddjurs Kommune af sin midte
udpege yderligere ét medlem, valgt for byrådsperioden. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
Hvert år er 2 af de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Syddjurs kommunes forvaltning er tilforordnet bestyrelsen og kan deltage i dens møder.

Bestyrelsen kan ikke modtage honorar.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sit arbejde. Den samlede bestyrelse tegner
foreningen og kan med henblik på den daglige drift meddele prokura til kassereren.

Bestyrelsen har ansvaret ROSENHOLM RIDECENTER i overensstemmelse med foreningens
formål og ansætter som arbejdsgiver det nødvendige personale.

Det påhviler bl.a. bestyrelsen at udføre følgende funktioner:

 • at vedligeholde, forbedre og udbygge bygnings- areal- mæssige rammer for institutionens
  aktiviteter,
 • at fastsætte lejesatser,
 • at udleje faciliteterne,
 • at samarbejde med brugerne,
 • at fastlægge retningslinier for ridecentrets drift og vedligeholdelse,
 • at udarbejde årlige regnskaber og budgetter for driften,
 • at sikre en økonomisk forsvarlig drift

Væsentlige ændringer af bygningen eller af driften iværksættes først efter aftale med byrådet.

07.

Økomoni

De økonomiske midler, som er nødvendige for at drive, vedligeholde og udbygge Ridecentret,
skaffes ved lejeindtægt, indtægtsgivende virksomhed, evt. kontingenter, offentlige og private
tilskud og ved midler fra fonde, indsamlinger, arrangementer m.v., samt evt. ved låneoptagning med
sikkerhed i foreningens aktiver. Låneoptagelse kan kun ske med byrådets godkendelse.

Institutionens midler, herunder eventuelle overskud og henlæggelse, skal (udover, hvad der går til
den daglige drift) indsættes i pengeinstitutter eller anbringes i statsgældsbeviser.

Institutionens formue eller eventuelt overskud, kan ikke tilfalde andre end institutionen
ROSENHOLM RIDECENTER.

08.

Regnskab

Regnskabsåret går 1. januar til 31. december. Regnskabet forlægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse efter revision af en på den ordinære generalforsamling, for 1 år
ad gangen, valgte revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af centrets brugere medlemmer tillige med
forslag til budget for det kommende år.

Når årsregnskabet er blevet godkendt af generalforsamlingen, fremsendes det (sammen med
budgettet for det efterfølgende år) til byrådets bemærkninger.

09.

Opløsning

Beslutning om opløsning af Institutionen ROSENHOLM RIDECENTER kræver at mindst 2/3 af de myndige fremmødte stemmer for forslaget på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
Opløsning af institutionen skal godkendes af Byrådet.

Ved opløsning skal eventuel positiv formue/ ejendom m.v. overføres til Syddjurs Kommune, der
skal anvende midlerne til kulturelle formål i Syddjurs Kommune.

10.

Stiftelse

Den selvejende institution Rosenholm Ridecenter blev stiftet den 16. april 1991 og tilhørende
vedtægter er godkendt af Rosenholm kommunes byråd maj 1991, revideret april 2000 og februar
2013.